Plain Abaya http://www.abaya1.com/apps/photos/ Plain Abaya B60 Abaya Code - B60, Cloth - Crepe (Internet), Sizes - 50 till 64, Price - USD16 http://www.abaya1.com/apps/photos/photo?photoID=42456305 42456305 B60 Abaya Code - B60, Cloth - Crepe (Internet), Sizes - 50 till 64, Price - USD16 http://www.abaya1.com/apps/photos/photo?photoID=40888568 40888568 B61 Abaya Code - B61, Cloth - Crepe (Internet), Sizes - 50 till 64, Price - USD16 http://www.abaya1.com/apps/photos/photo?photoID=42456306 42456306 B61 Abaya Code - B61, Cloth - Crepe (Internet), Sizes - 50 till 64, Price - USD16 http://www.abaya1.com/apps/photos/photo?photoID=40888570 40888570 B45 Abaya Code - B45, Cloth - Crepe (Lexus), Sizes - 50 till 64, Price - USD28 http://www.abaya1.com/apps/photos/photo?photoID=38860864 38860864 B45 Abaya Code - B45, Cloth - Crepe (Lexus), Sizes - 50 till 64, Price - USD28 http://www.abaya1.com/apps/photos/photo?photoID=38860863 38860863 B46 Abaya Code - B46, Cloth - Crepe (Lexus), Sizes - 50 till 64, Price - USD28 http://www.abaya1.com/apps/photos/photo?photoID=38860865 38860865 B46 Abaya Code - B46, Cloth - Crepe (Lexus), Sizes - 50 till 64, Price - USD28 http://www.abaya1.com/apps/photos/photo?photoID=38860866 38860866 B65 Abaya Code - B65, Cloth - Crepe (Lexus), Sizes - 50 till 64, Price - USD23 http://www.abaya1.com/apps/photos/photo?photoID=45210225 45210225 B65 Abaya Code - B65, Cloth - Crepe (Lexus), Sizes - 50 till 64, Price - USD23 http://www.abaya1.com/apps/photos/photo?photoID=45210224 45210224 B335 Abaya Code - B335, Cloth - Nidha, Length Sizes - 50 till 64, Price - USD42 http://www.abaya1.com/apps/photos/photo?photoID=138562718 138562718 B335 Abaya Code - B335, Cloth - Nidha, Length Sizes - 50 till 64, Price - USD42 http://www.abaya1.com/apps/photos/photo?photoID=138562719 138562719 B351 Abaya Code - B351, Cloth - Nidha, Length Sizes - 50 till 64, Price - USD40 http://www.abaya1.com/apps/photos/photo?photoID=143900500 143900500 B531 Abaya Code - B531, Cloth - Denim Jean, Length Measurement - 50 till 64, Price - USD43 http://www.abaya1.com/apps/photos/photo?photoID=180833453 180833453 B531 Abaya Code - B531, Cloth - Denim Jean, Length Measurement - 50 till 64, Price - USD43 http://www.abaya1.com/apps/photos/photo?photoID=180833454 180833454